КОІПОПК

Лис 05 2018

Print this Запис

Новий випуск видання «Інформаційно-методичний збірник» (№ 10/216, 2018)

Інформуємо про підготовку двісті шістнадцятого випуску спеціалізованого педагогічного видання департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» «Інформаційно-методичний збірник», над яким працювали редакційна колегія та авторський колектив.

В інформаційній системі інституту розміщено повну електронну версію випуску збірника.

Ма­те­­ріали цього випуску збірника (№ 10/216, 2018) структуровано за чотирма роз­ділами:

 • «Професійний розвиток керівників і педагогічних працівни­ків закладів освіти»,
 • «Освіта дітей з особливими освітніми потре­ба­ми»,
 • «Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу закла­дів освіти»,
 • «Нові видання».

У розділі І «Професійний розвиток керівників і педагогічних працівни­ків закладів освіти» уміщено матеріали, представлені в руб­ри­ках:

 • «Професійні конкурси»,
 • «Проекти МОН України та Британської Ради в Україні»,
 • «Діяльність професійних об’єднань освітян Київщини»,
 • «Робота з обдарованими дітьми»,
 • «Підвищення кваліфікації в умовах відкритого освіт­ньо­го середовища»,
 • «Педагогічна і наукова спадщина С.У. Гончаренка».

У рубриці «Професійні конкурси» представлено наказ департа­мен­ту освіти і науки Київської обласної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції від 1 жов­т­ня 2018 року № 265 «Про проведення першого та другого турів Все­україн­ського кон­кур­су «Учитель року – 2019»; інформацію про про­ве­дення Все­українського конкурсу авторських про­грам практичних пси­хо­логів і соціальних педагогів «Нові техно­логії у новій школі» в номі­на­ції «Профі­лак­тичні програми».

Рубрика «Проекти МОН України та Британської Ради в Украї­ні» презентує публікацію про проведення загальнонаціонального пілоту­ва­ння Рамки безперервного професійного розвитку вчителів іноземних мов у закладах освіти Київської області, пілотування матеріалів курсу «Клю­чові життєві уміння».

У рубриці «Діяльність професійних об’єднань освітян Київ­щи­ни» висвітлено питання діяльності професійних об’єднань осві­тян Київ­щи­н­и (обласних опорних закладів освіти, обласних шкіл передового пе­да­гогічного досвіду, обласних майстер-класів і педагогічних студій) у 2017/2018 навчальному році, а також представлено узагальнену  інфор­ма­цію про результати діяльності об­лас­ної школи передового педагогічного досвіду Демчен­ко Жанни Володимирівни з проблеми «Формування ІКТ-компетентності вчителів української мови і літератури».

Рубрика «Робота з обдарованими дітьми» представлена наказом департаменту освіти і науки Київської обласної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції від 16 жовтня 2018 року № 278 «Про про­ведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олім­пі­ад з навчальних предметів у 2018/2019 навчаль­ному році», методичними рекомендаціями щодо підготовки до IІ ета­пу Все­української учнівської олімпіади з трудового навчання у 2018/2019 навчальному році.

У рубриці «Підвищення кваліфікації в умовах відкритого освіт­ньо­го середовища» представлено публікацію з проблеми  упровадження хмар­них сервісів у процесі проведе­ння курсів підвищення фахової квалі­фі­кації в освітній системі Київської області.

Рубрика «Педагогічна і наукова спадщина С.У. Гончаренка» знайомить читачів з публікацією, підготовленою до 90-річчя від дня на­род­же­ння видатного науковця, про актуальність поглядів ученого в контексті сучасної освіти і науки.

У розділі ІІ «Освіта дітей з особливими освітніми потребами» уміщено публікації про актуальні питання розвитку інклюзивної осві­­ти в Київській області, створення та функції ресурсного центру під­тримки інклюзивної освіти на базі КНЗ КОР «Київ­ський об­лас­ний інститут після­дип­ломної освіти педагогічних кад­рів», взаємодію інклюзивно-ре­сурс­них центрів і фахівців психологічної служби в системі психолого-педаго­гічного супроводу дітей особливими освітніми потреба­ми.

У розділі ІІІ «Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу закладів освіти» представлено публікації про структуру і зміст програми інтегрованого курсу «Культура добросусідства», а також про­гра­ми, схвалені МОН України та КНЗ КОР «Київський обласний інститут піс­лядипломної освіти педагогічних кадрів», для вико­рис­тання у професійній діяльності працівників психологічної служ­би. Уміщено ма­те­ріали про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей (відповідно до листа МОН Украї­ни від 30.10.2018 № 1/9-656).

У розділі ІV «Нові видання» уміщено рубрику «Права дитини в цифровому середовищі», у якій представлено публікацію про видання «Реко­мен­дація CM/Rec (2018)7 Комітету міністрів держа­вам-чле­нам про принципи дотримання, захисту та реа­лі­зації прав дитини у цифровому середовищі». У публікації розкрито основні положення україномовного перекладу видання, підготовленого редакційно-видавничим підрозділом інституту на виконання пункту 2 Рекомендації СМ/Rec (2018)7 для якнайбільшого розповсюдження компетентним органам і зацікав­ле­ним сторонам, державним установам та організаціям громадянського суспільства, підприємствам і підприємцям, а також дітям, їхнім батькам. У виданні уміщено перелік нормативних документів Ради Європи з питання прав дитини у цифровому середовищі, вказівки щодо необ­хід­ності розроблення, втілення і моніторингу державами-членами Ради Єв­ро­пи комплексного стратегічного й скоординованого підходу, а також узгоджених дій і ефективної співпраці на національному та міжна­род­но­му рівнях щодо поваги, захисту та реалізації прав дитини в цифровому се­ре­довищі. Викладено основні принципи та права, які є керівними прин­ци­­пами до всіх розділів рекомендацій. Визначено заходи щодо подо­ла­ння ризиків для дітей у цифровому середовищі.

Експертизу матеріалів, представлених у розділах збірника, здій­сню­­вали:

 • Бендерець Н.М., в.о. ректора КНЗ КОР «Київський обласний ін­сти­­тут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педа­го­гіч­них наук;
 • Алєксєєва О.І., проректор КНЗ КОР ««Київський облас­ний інсти­тут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат пси­хо­ло­гічних наук;
 • Бачинська Є.М., проректор КНЗ КОР ««Київський облас­ний інсти­тут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук, доцент.

Над випуском інформаційно-методичного збірника працювали:

автор­ський колектив – науково-педагогічні і педагогічні праців­ники КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»:

 • Алєксєєва О.І., проректор КНЗ КОР ««Київський облас­ний інсти­тут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат пси­хологічних наук (1.2.2.; 2.1.);
 • Бендерець Н.М., в.о. ректора КНЗ КОР «Київський обласний ін­сти­­­тут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педаго­гіч­них наук (передмова; 4.1.1.);
 • Борбіт А.В., завідувач відділу дистанційного навчання, викладач  кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти (1.5.1.);
 • Гребеніченко Ю.М., методист відділу моніторингу якості освіти (1.6.1.);
 • Кушнір Я.А., методист відділу міжнародних зв’язків (1.2.2.);
 • Луценко Т.М., методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти (2.2.: 2.3.);
 • Матушевська О.В., методист відділу музейної освіти та бібліо­теч­ної справи, старший викладач кафедри педагогіки, психології та мене­джмен­ту освіти (передмова; 1.1.2.; 4.1.1.);
 • Микитюк Л.В., методист відділу виховної роботи та поза­шкіль­ної освіти, старший викладач кафедри педагогіки, психології та мене­джмен­ту освіти (3.1.);
 • Сацюк О.І., завідувач відділу трудового навчання, викладач ка­фед­ри природничо-математичної освіти та технологій (1.4.2.);
 • Скрипчук Н.В., завідувач відділу іноземних мов, викладач  кафедри суспільно-гуманітарної освіти (1.2.1.);
 • Стадніченко Г.М., методист відділу координації методичної робо­ти та неперервної педа­гогічної освіти (1.3.1.; 1.3.2.);
 • Шелест Л.В., методист відділу практичної психології і соціальної роботи (3.2.);
 •  відповідальний редактор, літературний редактор: Матушев­ська О.В.;
 • комп’ютерне макетування, додрукарська підготовка:
  • Ткач О.Ю., начальник редакційно-видавничого підрозділу КНЗ КОР «Ки­­їв­ський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»;
  • Касянчук О.В., редактор редакційно-видавничого підрозділу КНЗ КОР «Ки­їв­ський обласний інститут післядипломної освіти педаго­гіч­них кадрів».

З питань придбання паперового варіанту випуску збірника прохання звертатися до книжкового кіоску інституту (корпус 2, перший поверх).

Ціна одного примірника випуску – 21 грн. 60 коп.