КОІПОПК

Гру 20 2018

Print this Запис

Новий випуск видання «Інформаційно-методичний збірник» (№ 11/217, 2018)

Інформуємо про підготовку двісті вісімнадцятого випуску спеціалізованого педагогічного видання департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» «Інформаційно-методичний збірник», над яким працювали редакційна колегія та авторський колектив.

В інформаційній системі інституту розміщено повну електронну версію випуску збірника.

Ма­те­­ріали цього випуску збірника (№ 12/218, 2018) структуровано за трьома роз­ділами:

«Професійний розвиток керівників і педагогічних працівни­ків закладів освіти»,

«Освіта дітей з особливими освітніми потре­ба­ми»,

«Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу закла­дів освіти».
 

У розділі І «Професійний розвиток керівників і педагогічних пра­ців­ни­ків закладів освіти» уміщено матеріали, представлені в руб­ри­ках: «Експертиза електронних версій підручників», «SТЕМ-освіта», «Інно­ваційна освітня діяльність», «Шкільна бібліотека», «Історія осві­ти», «Нові видання».

У рубриці «Експертиза електронних версій підручників» пред­став­­ле­но матеріали про створення підручників для закладів загальної се­ред­ньої освіти нового покоління, роль сучасного підручника в реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі, структуру й елементи зміс­ту підручника, відображення методичної системи діяльності учителя, системи діяльності учня та змісту навчального матеріалу підручника як мо­делі процесу навчання в умовах упровадження в освітній процес ком­пе­тентнісного й особистісно орієнтованого підходів. Охарактеризовано ви­­моги до підручника (науково-методичні, психолого-педагогічні, анти­дис­кримінаційні, дизайнерські, санітарно-гігієнічні), особливості інте­гро­ва­них підручників, критерії оцінювання електронних версій проектів під­ручників для ЗЗСО (науково-методична, психолого-педагогічна експер­ти­за).

Рубрика «SТЕМ-освіта» презентує публікацію про мотивацію уч­нів ЗЗСО до вибору технічних та інженерних професій.

У рубриці «Інноваційна освітня діяльність» представлено інфор­мацію про:

надання статусу базового закладу освіти – учасника ре­гіо­наль­ного рівня з тем:

 • «Створення культурно-освітнього середовища на основі підви­ще­ння рівня духовної культури суб’єктів освітнього процесу як передумова реалізації концепції Нової української школи» – навчально-вихов­ному ком­плексу «до­шкільний навчальний заклад – спеціалізованій за­галь­но­освітній школі І сту­пе­ня – гімназії «Софія» Києво-Святошинського району;
 • «Формування основ світобачення у дітей дошкільного віку на за­няттях з дитячої філософії» – дошкільному навчальному закладу № 9 «Сонечко» м. Переяслава-Хмельницького;
 • «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників на основі вдосконалення методичної роботи закладу освіти» – Чер­ня­хівській за­галь­но­освітній школі І-ІІІ ступенів Кагарлицького району Київської області;
 • «Національно-патріотичне виховання учнівської молоді засобами де­кора­тив­но-прикладного мистецтва» – Буртівській загаль­но­ос­віт­ній шко­­лі І-ІІІ сту­пенів Кагарлицької районної державної ад­мі­ністрації;

затвердженння звітів про завершення формувального етапу екс­перименту регіональ­ного рівня з тем:

 • «Формування підприємницької компетентності старшо­класників в умовах ринкової економіки» на базі Пашківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Макарівської районної ради;
 • «Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в су­час­ному соціокультурному середовищі» на базі дошкільного навчального за­кладу (ясел-садка) комбінованого типу «Зірочка» Обухівської міської ради;
 • «Формування екологічної ком­пе­тен­ції вихованців дошкільного навчального закладу на території підвищеного радіо­активного забруд­не­ння на базі дошкільного навчального закладу (центру розвитку дитини) «Пролісок» Макарівської селищної ради;

про результати впровадження експерименту регіо­наль­ного рівня з тем:

 • «Становлення основ мо­раль­ної вихованості у дітей дошкільного віку в умовах освітніх трансформаційних процесів сьо­годення» на базі дошкіль­но­го навчального закладу № 7 «Берізка» Переяслав-Хмель­ниць­кої міської ради – організаційно-підготовчий етап;
 • «Виховання духов­ної куль­тури дітей старшого дошкіль­ного віку на ос­но­ві створення музей­но­го простору в дошкіль­но­му на­вчаль­ному закладі» на базі дошкільного навчального закладу № 10 «Любавонька» м. Переяслава-Хмель­ницького – концептуально-діагностичний етап;

про завершення експерименту регіонального рівня з тем:

 • «Управління професійним розвитком педагогів позашкільного на­вчального закладу на засадах акмеологічного підходу» на базі Іван­ків­ського районного центру дитячої та юнацької творчості;
 • «Естетико-натуралістичне навчання і виховання в умовах поза­шкільного навчального закладу» на базі дитячого естетико-натура­ліс­тич­ного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області;
 • «Корекція розвитку уваги дітей старшого дошкільного віку зі зни­женим зором» на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 4 «Пролісок» Бучанської міської ради.

Рубрика «Шкільна бібліотека» представлена повідомленням про про­ведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек у Київській області.

У рубриці «Історія освіти» умі­ще­но публікацію про Євгенію Волощенко,  репресованого українського педагога.

Рубрика «Нові видання» презентує видання «Розвиваємо грома­дян­ські компетентності з 1 класу».

У розділі ІІ ««Освіта дітей з особливими освітніми потребами» уміщено публікацію про організацію інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.

У розділі ІІІ «Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу закладів освіти» представлено рубрики: «Мистецька освіта», «Філологія, мистецтвознавство».

У рубриці «Мистецька освіта» уміщено публікації про особли­вості використання інтеграції у змісті мистецької освітньої галузі як скла­дової загальної середньої освіти, вокально-хорові вправи як засіб роз­вит­ку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку.

Рубрика «Філологія, мистецтвознавство» представлена програ­мою гуртка для учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти «Основи наукових досліджень учнів (філологія, мистецтвознавство)».

Експертизу матеріалів, представлених у розділах збірника, здій­сню­­­вали:

Бендерець Н.М., в.о. ректора КНЗ КОР «Київський обласний ін­сти­­тут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педа­го­гіч­­них наук;

Ковальова С.В., завідувач кафедри суспільно-гуманітарної ос­ві­ти, кандидат педагогічних наук, доцент КНЗ КОР “Київський об­лас­ний ін­ститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”;

Дов­гань А.І., завідувач кафедри природничо-математичної ос­ві­ти та тех­но­­логій, кандидат географічних наук, доцент КНЗ КОР “Київ­ський об­лас­ний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”;

Луцен­ко Т.М., завідувач ресурсного центру підтримки інклю­зив­ної освіти.

Над випуском інформаційно-методичного збірника працювали:

автор­ський колектив – науково-педагогічні і педагогічні праців­ники КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної осві­ти педагогічних кадрів»:

Бендерець Н.М., в.о. ректора КНЗ КОР «Київський обласний ін­сти­­тут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педаго­гіч­них наук (передмова);

Боярчук О.І., методист відділу виховної роботи та поза­шкіль­ної освіти, старший викладач кафедри педагогіки, психології та мене­дж­мен­ту освіти (1.6.1.);

Дерій О.В., методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти (2.1.);

Засуха М.Ю., методист відділу моніторингу якості освіти (1.3.1.);

Зініченко Л.В., завідувач відділу музейної освіти та бібліотечної справи (1.4.1.);

Ковальова С.В., завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент (3.1.1.);

Коптіла Ю.М., методист відділу моніторингу якості освіти (1.1.1.);

Логімахова О.А., в.о. завідувача відділу предметів художньо-есте­тич­ного циклу (3.1.2.);

Матушевська О.В., методист відділу музейної освіти та бібліо­теч­­ної справи, старший викладач кафедри педагогіки, психології та ме­не­­джмен­ту освіти (передмова);

Мірошник С.І., доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти, кан­дидат педагогічних наук (3.2.1.);

Рокицька О.Д., методист відділу музейної освіти та бібліотечної справи (1.5.1.);

Слободяник О.В., доцент кафедри природничо-математичної ос­ві­ти та технологій, кандидат педагогічних наук (1.2.1.);

відповідальний редактор, літературний редактор: Матушев­ська О.В.;

комп’ютерне макетування, додрукарська підготовка:

Ткач О.Ю., начальник редакційно-видавничого підрозділу;

Касянчук О.В., редактор редакційно-видавничого підрозділу.

З питань придбання паперового варіанту випуску збірника прохання звертатися до книжкового кіоску інституту (корпус 2, перший поверх).

 

Ціна одного примірника випуску – 21 грн. 60 коп.