КОІПОПК

Гру 07 2018

Print this Запис

Новий випуск видання «Інформаційно-методичний збірник» (№ 11/217, 2018)

Інформуємо про підготовку двісті сімнадцятого випуску спеціалізованого педагогічного видання департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» «Інформаційно-методичний збірник», над яким працювали редакційна колегія та авторський колектив.

В інформаційній системі інституту розміщено повну електронну версію випуску збірника.

Ма­те­­ріали цього випуску збірника (№ 11/217, 2018) структуровано за трьома роз­ділами:

 • «Професійний розвиток керівників і педагогічних працівни­ків закладів освіти»,
 • «Освіта дітей з особливими освітніми потре­ба­ми»,
 • «Науково-методичне забезпечення професій­ної діяльності праців­ників психологічної служби».

У розділі І «Професійний розвиток керівників і педагогічних пра­ців­ни­ків закладів освіти» уміщено матеріали, представлені в руб­ри­ках:

 • «Розвиток національної системи освіти»,
 • «Опорні заклади загальної середньої освіти»,
 • «Надання платних освітніх послуг»,
 • «Педагогіка партнерства»,
 • «Експертиза електронних версій підручників»,
 • «Нова українська школа: підготовка керівників закладів освіти».

У рубриці «Розвиток національної системи освіти» представ­ле­но матеріали:

про використання у практичній роботі рішення Комітету Вер­хов­ної Ради України з питань науки і освіти «Про підсумки розвитку національної системи освіти у 2017/2018 навчальному році та першо­чер­гові завдання на новий 2018/2019 навчальний рік»;

про використання матеріалів «Інформаційно-аналітичної довід­ки про звернення до органів виконавчої влади, що надійшли на уря­до­ву «гарячу лінію» через Єдиний веб-портал органів виконавчої вла­ди України та веб-сайт Урядового контактного центру у вересні 2018 ро­ку» за напрямами: мовна політика, культура, туризм; освіта, наука та ін­телектуальна власність; педагогічна етика; освіта дорослих; «Но­ва українська школа»; порушення громадського порядку.

Рубрика «Опорні заклади загальної середньої освіти» презентує методичні рекомендації щодо організації роботи керівників ново­ство­рених опорних закладів загальної середньої освіти. Підготовлені матеріали адресовано таком керівникам ЗЗСО. Уміщено пе­релік нормативних документів для керівників ЗЗСО з гіперпосилання до кожного документа, що дозволить відразу пра­цювати з електронними ресурсами.

У рубриці «Надання платних освітніх послуг» висвітлено пи­та­ння діяльності керівника з орга­ні­зації надання платних освітніх по­слуг у системі виховної ро­боти закладу загальної середньої освіти, по­да­но при­клад положення, перелік нормативних документів з теми пуб­лі­кації.

Рубрика «Педагогіка партнерства» представлена публікацією Шевченко А.М. «Три­кутник партнерства: педагогічні праців­ни­ки, учні, батьки», у якій висвітлено сутність понять «партнерство», «педагогіка партнерства», визначено завдання пар­т­­нерства, розкрито ідеї, на яких ґрунтується педагогіка партнерства (навчання без примусу, ідея важкої мети, ідея опори, вільного вибору, ідея випередження, ідея великих блоків, ідея відповідної форми, інтелектуальне поле класу, самоаналіз); описано технологію створення і функ­ціонування моделі парт­нерської взаємодії закладу освіти і сім’ї, визначено й охарактеризовано етапи технологічного процесу створення і функ­ціону­ва­ння моделі парт­нерської взаємодії закладу освіти і сім’ї.

У рубриці «Експертиза електронних версій підручників» умі­ще­но матеріали про реєстрацію експертів для здійснення експер­ти­зи елек­тронних версій підручників для 2, 6 та 11 класів за­кла­дів за­галь­ної середньої освіти.

Рубрика «Нова українська школа: підготовка керівників закладів освіти» знайомить читачів з публікацією про навчання директорів ЗЗСО на курсах підвищення кваліфікації з проблеми «Нова українська школа: управлінська ді­яль­ність керівника закладів загальної середньої освіти».

У розділі ІІ «Освіта дітей з особливими освітніми потребами» уміщено публікацію про формування життєвої компетентності дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому просторі.

У розділі ІІІ «Науково-методичне забезпечення професій­ної діяльності працівників психологічної служби» представлено публікацію про використання нормативних документів і методичних рекомендацій, інструментарію, електронних ресурсів щодо домашнього насильства.

Експертизу матеріалів, представлених у розділах збірника, здій­сню­­вала Бендерець Н.М., в.о. ректора КНЗ КОР «Київський обласний ін­сти­­тут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педа­го­гіч­них наук.

Над випуском інформаційно-методичного збірника працювали:

автор­ський колектив  науково-педагогічні і педагогічні праців­ники КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної осві­ти педагогічних кадрів»:

 • Бендерець Н.М., в.о. ректора КНЗ КОР «Київський обласний ін­сти­­­тут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педаго­гіч­них наук (передмова);
 • Галашевська С. В., методист відділу координації методичної ро­бо­ти та неперервної педагогічної освіти (1.3.1.);
 • Захарченко Н.В., завідувач відділу моніторингу якості освіти (1.1.1.; 1.1.2.);
 • Коптіла Ю.М., методист відділу моніторингу якості освіти (1.5.1.);
 • Луценко Т.М., завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти (2.1.);
 • Матушевська О.В., методист відділу музейної освіти та бібліо­теч­ної справи, старший викладач кафедри педагогіки, психології та мене­джмен­ту освіти (передмова; 1.6.1.);
 • Сушко С.О., завідувач відділу управління закладами освіти (1.2.1.);
 • Шевченко А. М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри педа­гогіки, психології та менеджменту освіти (1.4.1.);
 • Шелест Л.В., методист відділу практичної психології і соціальної роботи (3.1.);
 • Юрченко І.В., методист відділу управління закладами осві­ти (1.2.1.);
 • відповідальний редактор, літературний редактор: Матушев­ська О.В.;
 • комп’ютерне макетування, додрукарська підготовка:
  • Ткач О.Ю., начальник редакційно-видавничого підрозділу;
  • Касянчук О.В., редактор редакційно-видавничого підрозділу.

З питань придбання паперового варіанту випуску збірника прохання звертатися до книжкового кіоску інституту (корпус 2, перший поверх).

Ціна одного примірника випуску – 21 грн. 60 коп.