КОІПОПК

Бер 06 2019

Print this Запис

Презентація сучасних засобів навчання ТОВ «Еверест знань»

Створення освітнього простору, сприятливого для адаптації дітей до шкільного життя, подальшого успішного навчання, повноцінного особистісного розвитку є однією із важливих складових реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», Концепція якої схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988-р [1; 2; 4; 6].

Важливим компонентом освітнього простору є предметне середовище – основа практичної реалізації компетентнісного, діяльнісного, інтегрованого, ігрового, особистісно-орієнтованого та інших сучасних підходів до організації освітнього процесу.

Запити суспільства щодо реформування системи освіти, модернізації її змісту, впровадження інноваційних освітніх технологій зумовлюють потребу в проектуванні розвивального предметного простору закладів освіти, зокрема – кабінетів початкової школи, а також обладнання для вивчення навчальних предметів в основній і старшій профільній школі [4].

5 березня 2019 року у КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» відбулася презентація сучасних засобів навчання сукупності навчальних матеріальних засобів, які формують навчальне середовище та сприяють організації освітнього процесу в закладах освіти [4].

Захід провів Вентов Андрій Анатолійович, засновник і генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Еверест знань».

Учасники мали можливість спілкуватися і взаємодіяти з Валентиною Олегівною Єрмаковою, керівником відділу інклюзивної освіти ТОВ «Еверест знань».

Розроблені і представлені засоби навчання виготовлено з метою забезпечення сучасного освітнього середовища Нової української школи згідно з положеннями:

Працівники інституту з величезним інтересом познайомилися із різними видами сучасного обладнання, як-от:

  • натуральні об`єкти (гербарії, колекції, іграшки, предмети матеріальної культури),
  • моделі (власне моделі та муляжі),
  • прилади (оптичні, контрольно-вимірювальні),
  • приладдя (пристрої, пристосування, інвентар, посуд),
  • інструменти (музичні, художні),
  • друковані навчально-наочні засоби (таблиці, плакати, картини, картки, дидактичні ігри) тощо [4].

Усі засоби навчання, презентовані під час зустрічі, залишилися в інституті.

З метою максимально широкого ознайомлення освітян області з новими із сучасними засобами навчання у третьому корпусі інституту обладнується постійно діюча виставка.

З матеріалами виставки зможуть ознайомитися усі зацікавлені освітяни, слухачі курсів підвищення кваліфікації, учасники всеукраїнських і обласних заходів.

Запрошуємо ознайомитися з матеріалами виставки та продовжити роботу з формування сучасного освітнього простору, осередків у Новій українській школі та для усіх учнів закладів освіти Київщини.

Використані ресурси:

1.  Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс] . – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti.
2.  Закону України «Про освіту»  [Електронний ресурс] . – Режим доступу: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page.
3.  Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року [Електронний ресурс] . – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249613934.
4. Методичний коментар до Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи [Електронний ресурс] . – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1l0cDjgH3uY9L8PlDl9Zx-iTOkzLq-akP/view.
5.  Наказ МОН України  від 13.02.2018 № 137 «Про затвердження примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи» [Електронний ресурс] . – Режим доступу:  https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-pereliku-zasobiv-navchannya-ta-obladnannya-navchalnogo-i-zagalnogo-priznachennya-dlya-navchalnih-kabinetiv-pochatkovoyi-shkoli.
6. Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи [Електронний ресурс] / упорядн. Гриневич Лілія, Елькін Олександр, Калашнікова Світлана та ін. / заг. ред. М. Грищенко; Міністерство освіти і науки України. – К., 2016. – 36 с. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-pdf/.